DOCUMENTE CLIENŢI

Cadru Legislativ Laboratoare

CADRU GENERAL

ATRIBUŢII GENERALE CONFORM ROF

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

REGULAMENT DE  ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE - CADRU

AL

  AGENŢIILOR JUDEŢENE  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI

2012

SECŢIUNEA  V

SERVICIUL/BIROUL/COMPARTIMENTUL

 MONITORIZARE ŞI LABORATOARE

 

Serviciul/Biroul/Compartimentul Monitorizare şi Laboratoare are în coordonarea sa următoarele compartimente:

 

1. Domeniul Evaluare Calitate Aer

2. Domeniul Sinteză şi Rapoarte

3. Domeniul  Zgomot

4. Domeniul Laboratoare

 

Atribuţii generale:

 

 1. înaintează rapoarte lunare către ANPM privind acţiunile de implementare ale directivelor cuprinse în acquis-ul comunitar de mediu din domeniul protecţiei atmosferei şi schimbărilor climatice la nivel judeţean;
 2. răspunde, în limita competenţei, la sesizările din teritoriu transmise de către ANPM;
 3. urmăreşte modul de implementare a Strategiei Naţionale pentru Protecţia Atmosferei şi a Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Atmosferei, la nivel local;
 4. urmăreşte modul de implementare a Strategiei şi Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice, la nivel local;
 5. dispune măsuri pentru ameliorarea şi menţinerea calităţii aerului, în funcţie de rezultatele evaluării calităţii acestuia, la nivel judeţean;
 6. asigură accesul publicului la informaţiile privind calitatea aerului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, la elaborarea rapoartelor în conformitate cu prevederile legislaţiei Comunităţii Europene şi cu prevederile convenţiilor internaţionale privind protecţia atmosferei, la care România este parte;
 7. participă la activitatea de fundamentare tehnico-ştiinţifică pentru elaborarea actelor normative în domeniul legislaţiei orizontale la solicitarea ANPM;
 8. implementează legislaţia specifică din domeniul protecţiei mediului;
 9. elaborează rapoarte de sinteză, la nivel judeţean, privind starea mediului;
 10. elaborează Raportul anual privind starea factorilor de mediu la nivel judeţean, pe care îl transmite la ANPM;
 11. monitorizează stadiul îndeplinirii angajamentelor în domeniul protecţiei mediului, la nivel judeţean, asumate prin planurile de implementare negociate cu Comisia Europeană în procesul de aderare la Uniunea Europeană şi întocmeşte periodic rapoarte de evaluare pentru informarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 12. colaborează, la nivel judeţean, la derularea activităţilor specifice rezultate din angajamentele internaţionale ale României în domeniul protecţiei mediului;
 13. colaborează cu instituţii publice şi operatori economici pentru identificarea şi promovarea propunerilor de proiecte de mediu ce vor fi incluse în PNAPM;
 14. urmăreşte, la nivel judeţean, stadiul implementării şi sursele de finanţare pentru proiectele cuprinse în PNAPM şi trimite rapoarte periodice Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 15. urmăreşte stadiul implementării Agendei Locale 21 în judeţele şi localităţile în care se desfăşoară acest proiect;
 16. colaborează cu alte autorităţi publice la elaborarea, monitorizarea şi actualizarea strategiei şi planului de dezvoltare la nivel judeţean;
 17. organizează şi derulează activităţi de educaţie în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile şi susţine iniţiativele societăţii civile în aceste domenii;
 18. asigură suportul tehnic la soluţionările notificărilor, primite din teritoriu, de la ANPM, din partea altor autorităţi publice centrale, Administraţia Prezidenţială, Parlament în domeniul său de activitate;
 19. transmite date şi rapoarte solicitate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
 20. coordonează colectarea şi analiza datelor din teritoriu, la nivel judeţean, în vederea fundamentării strategiilor şi programelor regionale;
 21. participă la completarea/actualizarea chestionarelor privind stadiul implementării directivelor, deciziilor şi reglementărilor din acquis-ul comunitar, la nivel judeţean;
 22. coordonează activitatea de evaluare a efectelor instrumentelor politicii de mediu asupra activităţii agenţilor economici din judeţ;
 23. organizează şi operează monitorizarea integrată a factorilor de mediu din judeţ, din punct de vedere al calităţii aerului, nivelului de zgomot, deşeurilor și radioactivităţii mediului;
 24. verifică atingerea standardelor şi a ţintelor de calitatea aerului la nivel judeţean, conform prevederilor legislaţiei europene şi naţionale;
 25. identifică tendinţele pe termen lung a concentraţiilor de poluanţi în aerul ambiental, la nivel judeţean;
 26. evaluează eficienţa politicilor şi măsurilor de control al poluării, la nivel judeţean;
 27.  asigură implementarea, la nivel judeţean, a prevederilor legislaţiei în vigoare privind funcţionarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului;
 28. participă la elaborarea planurilor de menţinere a calităţii aerului şi a planurilor de calitate a aerului şi monitorizează, împreună cu autoritatea publică de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, aplicarea acestora şi asigură integrarea acestora în planul local de acţiune pentru protecţia mediului, în colaborare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii specializate şi cu titularii de activitate;
 29. urmăresc şi analizează aplicarea planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului la nivel teritorial şi elaborează rapoarte anuale;
 30. participă la derularea activităţilor din cadrul Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului;
 31. informează operativ ANPM, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, alte autorităţi centrale şi locale, potrivit atribuţiilor şi competenţelor acestora, în cazul producerii unor evenimente deosebite cu impact asupra calităţii aerului şi care aduc prejudicii sănătăţii umane;
 32. pune la dispoziţia autorităţilor teritoriale pentru sănătate, agricultură şi alimentaţie, lucrări publice, administraţiei publice locale, informaţiile necesare în activitatea de elaborare şi punere în aplicare a strategiilor sectoriale legate de calitatea atmosferei; participă la programe şi proiecte internaţionale şi la parteneriate în proiecte de interes public, în baza mandatului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 33. urmăreşte respectarea conformării cu angajamentele asumate în cazul instalaţiilor care au obţinut perioade de tranziţie;
 34. coordonează, la nivel judeţean, activităţile specifice pe domeniile de activitate, conforme cu subcapitolele de negociere aferente Capitolului 22 din Documentul de poziţie;
 35. realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;

 

 

1. Domeniul Evaluare Calitate Aer

Atribuţii specifice:

 

 1. urmăreşte la nivel local stadiul implementării legislaţiei privind ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi referitor la reducerea acidifierii, eutrofizarii şi nivelului de ozon troposferic;
 2. realizează şi actualizează inventarul de emisii de poluanţi atmosferici, la nivel judeţean, pe care îl transmite la ANPM pentru validare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 3. elaborează baza de date care cuprinde informaţii privind tehnici şi măsuri de reducere a emisiilor în aer pentru SO2, NO2, COV, NH3, POPs şi metale grele;
 4. urmăreşte respectarea plafoanelor de reducere progresivă a emisiilor de poluanţi atmosferici în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 5. urmăreşte stadiul implementării la nivel judeţean a legislaţiei europene şi naţionale privind evaluarea şi managementul calităţii aerului înconjurător;
 6. asigură implementarea cerinţelor legislaţiei în vigoare privind calitatea aerului înconjurător precum şi a celei referitoare la gestionarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului la nivel judeţean;
 7. participă la activităţile desfăşurate la nivel judeţean privind Sistemul Naţional de Gestionare Integrată a Calităţii Aerului care include Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului şi Sistemul Naţional de Inventariere a Poluanţilor Atmosferici;
 8. elaborează planul de acţiune pentru implementarea strategiei de monitorizare a calităţii aerului la nivel judeţean;
 9. validează datele provenite din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului la nivel judeţean şi le transmite la ANPM;
 10. evaluează calitatea aerului, pe bază de măsurători, la nivel de judeţ;
 11. integrează rapoartele privind evaluarea calităţii aerului la nivel local, realizată prin modelarea dispersiei atmosferice, în evaluarea calităţii aerului la nivel judeţean;
 12. participă la elaborarea şi implementarea programelor de asigurare a calităţii datelor;
 13. participă la elaborarea planurilor de menţinere a calităţii aerului şi a planurilor de calitate a aerului şi monitorizează, împreună cu autoritatea publică de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, aplicarea acestora;
 14. elaborează rapoarte privind stadiul şi efectele realizării măsurilor din planurile de calitate a aerului, din planurile de menţinere a calităţii aerului şi din planurile de acţiune pe termen scurt;
 15. implementează, la nivel judeţean, prevederile normelor şi reglementărilor privind calitatea aerului şi emisiile de poluanţi în atmosferă;
 16. asigură implementarea la nivel teritorial a prevederilor legislaţiei naţionale privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină şi transmite rapoarte către ANPM, la solicitarea acesteia;
 17. transmite date necesare realizării Inventarului Naţional privind instalaţiile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie benzină la terminale şi staţiile de benzină;

 

2. Domeniul Sinteză şi Rapoarte

Atribuţii specifice:

 

 1. elaborează Raportul anual privind starea factorilor de mediu la nivel judeţean, pe care îl transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi îl afişează pe pagina de WEB a instituţiei;
 2. realizează rapoarte sintetice, la nivel judeţean, privind calitatea factorilor de mediu, la cererea ANPM sau a altor instituţii şi organizaţii de la nivel naţional şi local;
 3. monitorizează stadiul îndeplinirii angajamentelor în domeniul protecţiei mediului, la nivel judeţean, asumate prin planurile de implementare negociate cu Comisia Europeană în procesul de aderare la Uniunea Europeană şi întocmeşte periodic rapoarte de evaluare pentru informarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, astfel:
 • sintetizează în format standard şi raportează lunar către ANPM, stadiul de realizare la nivel judeţean al măsurilor cuprinse în Planul anual de măsuri prioritare în domeniul protecţiei mediului şi restanţele din planurile de măsuri prioritare aferente anilor anteriori însoţite de avizul Comisariatului judeţean al GNM faţă de acestea;
 •   sintetizează în format standard şi raportează trimestrial ANPM în vederea avizării, măsurile cuprinse în planul de măsuri prioritare, comunicate ulterior Instituţiei Prefectului din fiecare judeţ împreună cu avizul ANPM;
 •   participă la completarea/actualizarea chestionarelor privind stadiul implementării directivelor, deciziilor şi reglementărilor din acquis-ul comunitar, la nivel judeţean;

d)  sintetizează în format standard şi raportează săptămânal către ANPM, agendele de activităţi ale APM cu precizarea activităţilor/evenimentelor de impact realizate pentru săptămâna în curs şi cele preconizate a se realiza în săptămâna ce urmează;

e)  asigură colectarea şi analiza datelor la nivel judeţean în vederea fundamentării strategiilor şi programelor naţionale;

f)  monitorizează situaţiile de urgenţă produse pe raza administrativ-teritorială şi le raportează către ANPM şi COSU – MMP la termenele şi în formatele standard stabilite prin Ordinul MMP pentru aprobarea fluxului informaţional-decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice MMP;

g) realizează şi transmite către ANPM alte materiale de sinteză şi/sau rapoarte solicitate de aceasta.

 

3. Domeniul  Zgomot

Atribuţii specifice:

 

 1. desemnează un reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului în cadrul Comisiei pentru analizarea şi evaluarea hărţilor de zgomot, hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune.
 2. deleagă un reprezentant al autorităţii judeţene pentru protectia mediului în calitate de observator, la procedurile de participare şi consultare a publicului organizate de autoritatile responsabile cu elaborarea hartilor strategice de zgomot si planurile de actiune;
 3. solicită informaţii trimestrial de la autorităţile administraţiei publice locale care realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare
 4. asigură, la nivel local, gestionarea datelor obţinute în procesul de realizare a cartării zgomotului şi a hărţilor strategice de zgomot si planurilor de actiune;
 5. informează trimestrial Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la stadiul realizării cartării zgomotului şi a hărţilor strategice de zgomot, precum şi a planurilor de acţiune;
 6. transmit autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului toata documentatia primita privind hartile strategice de zgomot si planurile de actiune, conform legislaţiei in vigoare;
 7. transmit autorităţilor administraţiei publice locale, lista cu toate amplasamentele instalaţiilor industriale care se află în interiorul aglomerărilor şi care desfăşoară activităţi industriale, precum şi toate datele şi informaţiile cu privire la sursele de zgomot identificate în interiorul acestor amplasamente conform cerinţelor legislaţiei în vigoare;
 8. solicită autorităţilor administraţiei publice locale şi operatorilor economici, care administrează aglomerari, drumuri judeţene, aeroporturi şi porturi furnizarea unor date suplimentare faţă de cele predate potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, dacă acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene
 9. asigura conform legislatiei in vigoare funcţionarea comisiilor înfiinţate pentru hartile strategice de zgomot si planurile de actiune.

 

 1. Domeniul Laboratoare

Atribuţii specifice:

 

a) efectuează prelevări şi încercări în domeniile: calitatea aerului (inclusiv a precipitaţiilor atmosferice), radioactivitatea factorilor de mediu (apă, aer, sol, vegetaţie), nivel de zgomot ambiant, poluare rezultată din gestionarea deşeurilor şi aplică măsurile prevederilor din legislaţia specifică în cazul producerii unor evenimente deosebite;

b) efectuează monitorizarea continuă a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului, precum și monitorizarea periodică a calităţii mediului afectat de gestionarea deşeurilor și a nivelului de zgomot ambiant, sub coordonarea Laboratoarelor Naționale de Referință de specialitate din cadul ANPM;

c) operează şi administrează staţiile automate din reţeaua de monitorizare a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului la nivel judeţean, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu procedurile de operare standard la nivel național;

d) asigură calitatea şi controlul calităţii datelor obţinute în procesul de monitorizare;

e) asigură prestarea unor servicii de laborator pentru persoane fizice sau juridice (clienți externi) în domeniile sale de competenţă, fără a perturba activitatea desfășurată conform prevederilor și cerințelor legislative naționale și comunitare;

f) asigură, cu aprobarea Laboratoarelor Naționale de Referință din cadrul DLNR-ANPM, servicii de monitorizare, verificare echipamente şi analize de laborator celorlalte agenţii pentru protecţia mediului (clienți interni) care nu sunt dotate corespunzător;

g) asigură desfăşurarea programului standard şi special de prelevare, pregătire, măsurare a radioactivităţii factorilor de mediu;

h) implementează şi respectă legislaţia naţională armonizată cu prevederile şi cerinţele legislaţiei comunitare şi referenţialele în vigoare, în toate activităţile de prelevare/măsurare/încercare desfăşurate;

i) asigură calitatea analizelor efectuate prin implementarea, acreditarea şi menţinerea unui sistem de management, în conformitate cu standardul SR EN ISO/ CEI 17025:2005 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonare;

j) asigură verificarea, întreţinerea şi etalonarea corespunzătoare a echipamentelor din cadrul staţiile automate de monitorizare şi din laborator, cu respectarea referenţialelor şi procedurilor în vigoare, stabilite la nivel naţional;

k) asigură trasabilitatea tuturor măsurărilor efectuate la etaloanele, materialele de referinţă naţionale şi internaţionale;

l) participă la scheme de comparări interlaboratoare, la nivel naţional şi internaţional;

m) asigură informaţiile necesare actualizării bazelor de date privind monitorizarea factorilor de mediu la nivel național;

n) transmite ANPM şi MMP raportările privind funcţionarea RNMCA, în conformitate cu reglementările în vigoare;

o) transmite ANPM raportările privind funcţionarea SSRM şi SNAARM din cadrul RNSRM, în conformitate cu reglementările în vigoare;

p) participă la stabilirea cerinţelor de monitorizare din autorizaţiile integrate de mediu, ajută la interpretarea datelor obţinute din automonitorizare, efectuează verificări ale datelor din automonitorizare şi contribuie cu informaţii la revizuirea periodică a acestor autorizaţii;

r) participă, sub coordonarea ANPM, la derularea activităţilor în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică sau la exerciţii de simulare a unei urgenţe radiologice sau accident nuclear, derulate în cadrul RNSRM, la nivel naţional sau internaţional potrivit procedurilor specifice;

s) colaborează, la nivel judeţean, la derularea activităţilor specifice rezultate din angajamentele internaţionale ale României în domeniul protecţiei mediului;

ş) colaborează cu agenţii internaţionale similare şi desfăşoară acţiuni de cooperare internaţională, în baza mandatului Preşedintelui ANPM;

t) participă la programe şi proiecte internaţionale, în baza mandatului Preşedintelui ANPM;

ţ) participă la instruirile organizate de către ANPM sau de alte instituţii abilitate;

u) răspunde, în limita competenţei, la sesizări primite de la persoane fizice şi juridice şi asigură suportul tehnic la soluţionările notificărilor primite de către APM și ANPM, din partea altor autorităţi publice centrale, Administraţia Prezidenţială, Parlament;

v) asigură furnizarea datelor şi informaţiilor necesare realizării informării publicului cu privire la calitatea mediului, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

x) susţine şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului.

y) implementează legislaţia specifică din domeniul protecţiei mediului;