ORDIN nr. 1.108 din 5 iulie 2007

privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora

EMITENT:

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

PUBLICAT ÎN:

Monitorul Oficial nr. 629 din 13 septembrie 2007


Data Intrarii in vigoare: 13 Septembrie 2019

-------------------------------------------------------------------------


Forma consolidată valabilă la data de 07 Septembrie 2020

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13 Septembrie 2019 până la data selectată

  *) Notă CTCE:

  Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.108 din 5 iulie 2007

, publicat în Monitorul Oficial nr. 629 din 13 septembrie 2007, la data de 07 Septembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 890 din 16 iunie 2009

; ORDINUL nr. 825 din 27 mai 2014

; ORDINUL nr. 865 din 3 iunie 2014

; ORDINUL nr. 938 din 19 iunie 2014

; ORDINUL nr. 765 din 21 aprilie 2016

; ORDINUL nr. 878 din 29 august 2019

.

  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

──────────

  În baza prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005

 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006

,

  în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007

 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,

  ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:

  ART. 1

  Se aprobă Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  ART. 2

  Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile regionale pentru protecţia mediului, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în calitate de autorităţi competente pentru protecţia mediului, au obligaţia de a-şi deschide conturi pentru veniturile extrabugetare provenite din încasarea tarifelor la filialele Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.

  ART. 3

  Sumele încasate de autorităţile publice pentru protecţia mediului prevăzute la art. 2 se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3)

 şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005

 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006

.

  ART. 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 340/2000

 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări şi servicii care se prestează de către autorităţile pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000.

  ART. 5

  Orice dispoziţie contrară prevederilor prezentului ordin se abrogă.

  ART. 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.          Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

          Attila Korodi

  Bucureşti, 5 iulie 2007.

  Nr. 1.108.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                                                                                                                                                                                                                                                    


  ANEXA 1  NOMENCLATORUL

  lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice

  pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                           

  SECŢIUNEA 1

  Lucrări şi servicii prestate de către autorităţile publice pentru protecţia mediului


┌───┬─────────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┐

│ │ │Tipul lucrării│Cuantumul│ │

│ │Scopul lucrării │sau al │tarifului│ │

│Nr.│sau al │serviciului │care se │Precizări │

│crt│serviciului │care se │încasează│suplimentare│

│ │ │prestează │fără TVA │ │

│ │ │ │(lei) │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│0 │1 │2 │3 │4 │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Evaluarea │ │ │

│ │ │iniţială a │100 │ │

│ │ │solicitării │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │ │ │În cazul │

│ │ │ │ │proiectelor │

│ │ │ │ │pentru care │

│ │ │ │ │este │

│ │ │Etapa de │ │obligatorie │

│ │ │încadrare a │ │efectuarea │

│ │ │proiectului în│ │raportului │

│ │ │procedura de │400 │la studiul │

│ │ │evaluare a │ │de evaluare │

│ │ │impactului │ │a impactului│

│ │ │asupra │ │asupra │

│ │ │mediului │ │mediului │

│ │Parcurgerea │ │ │nu se │

│ │procedurii de │ │ │tarifează │

│ │evaluare a │ │ │această │

│ │impactului asupra│ │ │etapă. │

│ │mediului pentru ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │anumite proiecte │Etapa de │ │ │

│1. │publice şi │definire a │ │ │

│ │private │domeniului │ │ │

│ │(diverse etape) │evaluării │ │ │

│ │sau │şi de │ │ │

│ │revizuirea/ │realizare a │1.000 │ │

│ │actualizarea │raportului │ │ │

│ │acordului de │evaluării │ │ │

│ │mediu │impactului │ │ │

│ │ │asupra │ │ │

│ │ │mediului │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Etapa de │ │ │

│ │ │analiză a │ │ │

│ │ │calităţii │ │ │

│ │ │raportului │2.000 │ │

│ │ │evaluării │ │ │

│ │ │impactului │ │ │

│ │ │asupra │ │ │

│ │ │mediului │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Revizuirea/ │ │ │

│ │ │Actualizarea │500 │ │

│ │ │acordului de │ │ │

│ │ │mediu │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │Parcurgerea │ │ │ │

│ │procedurii de │ │ │ │

│ │emitere a │ │ │ │

│ │autorizaţiei de │Evaluarea │ │ │

│ │mediu/ │documentaţiei │ │ │

│2. │autorizaţiei │în vederea │500 │ │

│ │integrate de │emiterii │ │ │

│ │mediu sau │autorizaţiei │ │ │

│ │revizuirea/ │de mediu │ │ │

│ │actualizarea │ │ │ │

│ │acesteia (diverse│ │ │ │

│ │etape) │ │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Analiza │ │ │

│ │ │bilanţului de │ │ │

│ │ │mediu în │ │ │

│ │ │procedura de │1.000 │ │

│ │ │emitere a │ │ │

│ │ │autorizaţiei │ │ │

│ │ │de mediu, după│ │ │

│ │ │caz │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Finalizarea │ │ │

│ │ │programului │ │ │

│ │ │pentru │ │ │

│ │ │conformare în │ │ │

│ │ │procedura de │1.000 │ │

│ │ │emitere a │ │ │

│ │ │autorizaţiei │ │ │

│ │ │de mediu, │ │ │

│ │ │după caz │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Revizuirea/ │ │ │

│ │ │Actualizarea │250 │ │

│ │ │autorizaţiei │ │ │

│ │ │de mediu │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Analiza │ │ │

│ │ │preliminară a │ │ │

│ │ │documentaţiei │ │ │

│ │ │de │ │ │

│ │ │susţinere a │1.000 │ │

│ │ │solicitării │ │ │

│ │ │autorizaţiei │ │ │

│ │ │integrate │ │ │

│ │ │de mediu │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Analiza │ │ │

│ │ │propriu-zisă a│ │ │

│ │ │documentaţiei │ │ │

│ │ │de │ │ │

│ │ │susţinere a │5.000 │ │

│ │ │solicitării │ │ │

│ │ │autorizaţiei │ │ │

│ │ │integrate │ │ │

│ │ │de mediu │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Revizuirea/ │ │ │

│ │ │Actualizarea │ │ │

│ │ │autorizaţiei │2.500 │ │

│ │ │integrate de │ │ │

│ │ │mediu │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Încadrare │500 │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Analiza │ │ │

│ │ │calităţii │ │ │

│ │ │raportului: │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │- planuri/ │ │ │

│ │Parcurgerea │programe │500 │ │

│ │procedurii de │locale │ │ │

│ │emitere a ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│3. │avizului de mediu│- planuri/ │ │ │

│ │pentru planuri şi│programe │1.500 │ │

│ │programe (diverse│judeţene │ │ │

│ │etape) ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │- planuri/ │ │ │

│ │ │programe │2.000 │ │

│ │ │regionale │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │- planuri/ │ │ │

│ │ │programe │2.500 │ │

│ │ │naţionale │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │Parcurgerea │ │ │ │

│ │procedurii în │ │ │ │

│ │vederea │Analiza │ │ │

│ │emiterii │documentaţiei │ │ │

│4. │permisului de │depuse şi │150 │ │

│ │aplicare în │verificarea în│ │ │

│ │agricultură a │teren │ │ │

│ │nămolului de la │ │ │ │

│ │epurarea │ │ │ │

│ │apelor uzate │ │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ │Procedura de autorizare pentru MMG/o │

│ │ │singură incintă │

│ │ ├──────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ │Evaluarea │ │ │

│ │ │dosarului de │ │ │

│ │ │notificare: │ │ │

│ │ │- clasele 1 şi│ │ │

│ │ │2 │1.000 │ │

│ │ │- clasele 3 şi│7.000 │ │

│ │ │4 │4.000 │ │

│ │ │Emiterea │10.000 │ │

│ │ │autorizaţiei: │ │ │

│ │ │- clasele 1 şi│ │ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │- clasele 3 şi│ │ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ ├──────────────┴─────────┴────────────┤

│ │Parcurgerea │Procedura de revizuire a autorizaţiei│

│ │procedurilor │pentru MMG/o singură incintă │

│ │pentru ├──────────────┬─────────┬────────────┤

│ │reglementarea │Evaluarea │ │ │

│ │activităţilor cu │dosarului de │ │ │

│5. │microorganismele │notificare: │ │ │

│ │modificate │- clasele 1 şi│ │ │

│ │genetic │2 │1.000 │ │

│ │(MMG), utilizate │- clasele 3 şi│4.000 │ │

│ │în condiţii de │4 │4.000 │ │

│ │izolare │Emiterea │6.000 │ │

│ │ │autorizaţiei: │ │ │

│ │ │- clasele 1 şi│ │ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │- clasele 3 şi│ │ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ ├──────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ │Emiterea acordului de import/un │

│ │ │singur MMG │

│ │ ├──────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ │Analiza │ │ │

│ │ │documentaţiei │ │ │

│ │ │şi emiterea │ │ │

│ │ │acordului de │5.000 │ │

│ │ │import: │15.000 │ │

│ │ │- clasele 1 şi│ │ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │- clasele 3 şi│ │ │

│ │ │4 │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ │A. Introducerea deliberată în mediu a│

│ │ │organismelor modificate genetic │

│ │ │(testare, cercetare)/un │

│ │ │singur organism/o singură locaţie │

│ │ ├─────────────────────────────────────┤

│ │ │Procedura de autorizare/un singur │

│ │ │organism/o singură locaţie │

│ │ ├──────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ │Analiza │ │ │

│ │ │dosarului de │2.000 │ │

│ │ │notificare │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Emiterea │4.000 │ │

│ │ │autorizaţiei │ │ │

│ │ ├──────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ │Procedura simplificată de autorizare │

│ │ ├──────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ │Analiza │ │ │

│ │ │dosarului de │2.000 │ │

│ │ │notificare │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Emiterea │6.000 │ │

│ │Parcurgerea │autorizaţiei │ │ │

│ │procedurilor ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │pentru │Procedura de │ │ │

│ │reglementarea │revizuire a │ │ │

│ │activităţilor │autorizaţiei │ │ │

│ │privind ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│6. │introducerea │Analiza │ │ │

│ │deliberată în │dosarului de │2.000 │ │

│ │mediu şi pe │notificare │ │ │

│ │piaţă a ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │organismelor │Emiterea │4.000 │ │

│ │modificate │autorizaţiei │ │ │

│ │genetic (OMG) ├──────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ │Emiterea acordului de import/un │

│ │ │singur organism │

│ │ ├──────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ │Analiza │ │ │

│ │ │documentaţiei │ │ │

│ │ │şi emiterea │15.000 │ │

│ │ │acordului de │ │ │

│ │ │import │ │ │

│ │ ├──────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ │B. Introducerea pe piaţă a unui │

│ │ │organism modificat genetic │

│ │ ├──────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ │Analiza │ │ │

│ │ │dosarului de │7.000 │ │

│ │ │notificare │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Elaborarea │ │ │

│ │ │raportului de │85.000 │ │

│ │ │evaluare │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Emiterea │30.000 │ │

│ │ │autorizaţiei │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │Aprobarea │Analiza, │ │ │

│ │planurilor de │verificarea în│ │ │

│ │eliminare a │teren şi │ │ │

│7. │Echipamentelor şi│aprobarea │300 │ │

│ │materialelor cu │planului de │ │ │

│ │conţinut de PCB/ │eliminare │ │ │

│ │PCT │ │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Analiza │ │ │

│ │ │documentaţiei │ │ │

│ │ │şi │ │ │

│ │ │înregistrarea │ │ │

│ │ │în │ │ │

│ │ │registrul de │ │ │

│ │ │punere pe │ │ │

│ │ │piaţă a │500 │ │

│ │ │echipamentelor│ │ │

│ │ │electrice şi │ │ │

│ │ │electronice │ │ │

│ │Înregistrarea │şi în │ │ │

│ │producătorilor de│registrul │ │ │

│ │echipamente │producătorilor│ │ │

│8. │electrice şi │de baterii şi │ │ │

│ │electronice şi │acumulatori │ │ │

│ │a producătorilor ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │de baterii şi │Actualizarea │ │ │

│ │acumulatori │numărului de │ │ │

│ │ │înregistrare │ │ │

│ │ │în registrul │ │ │

│ │ │producătorilor│ │ │

│ │ │de baterii şi │ │ │

│ │ │acumulatori şi│100 │ │

│ │ │al │ │ │

│ │ │producătorilor│ │ │

│ │ │de │ │ │

│ │ │echipamente │ │ │

│ │ │electrice şi │ │ │

│ │ │electronice │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Procedura de │ │ │

│ │ │aprobare │ │ │

│ │ │pentru │ │ │

│ │ │transportul │200 │ │

│ │ │intern de │ │ │

│ │ │deşeuri │ │ │

│ │ │periculoase │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Procedura de │ │ │

│ │ │aprobare │ │ │

│ │ │pentru │ │ │

│ │ │importul │1.500 │ │

│ │ │deşeurilor │ │ │

│ │Parcurgerea │periculoase │ │ │

│ │procedurii de │destinate │ │ │

│9. │aprobare │valorificării │ │ │

│ │pentru ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │transportul │Procedura de │ │ │

│ │deşeurilor │aprobare │ │ │

│ │ │pentru │ │ │

│ │ │importul │100 │ │

│ │ │sau tranzitul │ │ │

│ │ │de deşeuri │ │ │

│ │ │nepericuloase │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Procedura de │ │ │

│ │ │aprobare │ │ │

│ │ │pentru │ │ │

│ │ │exportul │500 │ │

│ │ │sau tranzitul │ │ │

│ │ │de deşeuri │ │ │

│ │ │periculoase │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │Emiterea licenţei│ │ │ │

│ │de operare pentru│ │ │ │

│ │operatorii │ │ │ │

│ │economici în │ │ │ │

│ │scopul preluării │ │ │ │

│ │responsabilităţii│ │ │ │

│ │privind │ │ │ │

│ │realizarea │ │ │ │

│ │obiectivelor │ │ │ │

│ │anuale prevăzute │ │ │ │

│ │în │ │ │ │

│ │Ordonanţa de │ │ │ │

│ │urgenţă a │ │ │ │

│ │Guvernului │ │ │ │

│ │nr. 5/2015 │ │ │ │

│ │privind deşeurile│ │ │ │

│ │de │ │ │ │

│ │echipamente │ │ │ │

│ │electrice şi │ │ │ │

│10 │electronice, │ │10.000 │ │

│ │Legea nr. 249/ │ │ │ │

│ │2015 privind │ │ │ │

│ │modalitatea │ │ │ │

│ │de gestionare a │ │ │ │

│ │ambalajelor şi a │ │ │ │

│ │deşeurilor de │ │ │ │

│ │ambalaje şi │ │ │ │

│ │Hotărârea │ │ │ │

│ │Guvernului nr. │ │ │ │

│ │1.132/2008 │ │ │ │

│ │privind │ │ │ │

│ │regimul │ │ │ │

│ │bateriilor şi │ │ │ │

│ │acumulatorilor │ │ │ │

│ │şi al deşeurilor │ │ │ │

│ │de baterii şi │ │ │ │

│ │acumulatori, │ │ │ │

│ │cu modificările │ │ │ │

│ │şi completările │ │ │ │

│ │ulterioare │ │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │Aprobarea │ │ │ │

│ │planului de │ │ │ │

│ │operare a │ │ │ │

│ │producătorilor │ │ │ │

│ │care îşi │ │ │ │

│ │îndeplinesc │ │ │ │

│ │în mod individual│ │ │ │

│ │obligaţiile │ │ │ │

│ │prevăzute │ │ │ │

│ │în Ordonanţa de │ │ │ │

│ │urgenţă a │ │ │ │

│ │Guvernului │ │ │ │

│ │nr. 5/2015 │ │ │ │

│ │privind deşeurile│ │ │ │

│11 │de │ │10.000 │ │

│ │echipamente │ │ │ │

│ │electrice şi │ │ │ │

│ │electronice │ │ │ │

│ │şi Hotărârea │ │ │ │

│ │Guvernului nr. │ │ │ │

│ │1.132/2008 │ │ │ │

│ │privind regimul │ │ │ │

│ │bateriilor şi │ │ │ │

│ │acumulatorilor │ │ │ │

│ │şi al deşeurilor │ │ │ │

│ │de baterii şi │ │ │ │

│ │acumulatori, │ │ │ │

│ │cu modificările │ │ │ │

│ │şi completările │ │ │ │

│ │ulterioare │ │ │ │

├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │Analiza │ │ │

│ │Parcurgerea │documentelor │ │ │

│ │procedurii legale│depuse de │ │ │

│ │privind │către │ │ │

│ │avizarea anuală │organizaţia │ │ │

│ │pentru │licenţiată, │ │ │

│ │organizaţia care │precum şi │ │ │

│12 │implementează │analiza │10.000 │ │

│ │răspunderea │eventualelor │ │ │

│ │extinsă a │documente, │ │ │

│ │producătorului în│sesizări, │ │ │

│ │domeniul │reclamaţii în │ │ │

│ │ambalajelor │legătură cu │ │ │

│ │şi al deşeurilor │activitatea │ │ │

│ │de ambalaje │organizaţiei │ │ │

│ │ │licenţiate │ │ │

└───┴─────────────────┴──────────────┴─────────┴────────────┘(la 13-09-2019 Secţiunea 1 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 878 din 29 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 13 septembrie 2019)

  SECŢIUNEA a 2-a

  Tarife pentru analize de laborator efectuate de autorităţile pentru protecţia mediului, defalcate pe indicatori*)

──────────

  *) Lucrările sau serviciile cuprinse în secţiunea a 2-a se pot organiza şi desfăşura numai la solicitarea operatorilor economici interesaţi şi numai în baza unui/unei contract/convenţii sau a altei înţelegeri oficiale între operatorul economic şi agenţia de protecţie a mediului.

──────────


┌───────────────────────────────────────────────────────┐

│Analize de laborator │

├────┬────────────────────┬─────────────┬───────────────┤

│ │ │Cuantumul │ │

│ │ │tarifuluicare│ │

│Nr. │Indicatorul analizat│se │Precizări │

│crt.│ │încasează, │suplimentare │

│ │ │fără TVA │ │

│ │ │(lei) │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│1. │NH(3) - valoare │230 │ │

│ │medie zilnică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │NH(3) - valoare │ │ │

│2. │medie scurtă durată │50 │ │

│ │(30 minute) │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│3. │SO(2) - valoare │210 │ │

│ │medie zilnică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│4. │SO(2) - valoare │45 │ │

│ │medie orară │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│5. │NO(2) - valoare │57 │ │

│ │medie orară │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│6. │H(2)S - valoare │240 │ │

│ │medie zilnică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│7. │H(2)S - medie scurtă│60 │ │

│ │durată (30 minute) │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │CO - valoare maximă │ │ │

│8. │zilnică a mediilor │150 │ │

│ │de 8 ore │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│9. │O(3) - valoare medie│100 │ │

│ │orară │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │O(3) - valoare │ │ │

│10. │maximă zilnică a │170 │ │

│ │mediilor de 8 ore │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│11. │Cl(2) - valoare │80 │ │

│ │medie zilnică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│12. │Cl(2) - medie scurtă│60 │ │

│ │durată (30 minute) │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Pulberi în │ │ │

│ │suspensie-fracţiunea│ │Se aplică │

│13. │PM(10) - metoda │160 │pentru poluanţi│

│ │gravimetrică, │ │gazoşi │

│ │valoare medie │ │(imisii) - │

│ │zilnică │ │recoltare şi │

├────┼────────────────────┼─────────────┤analiză chimică│

│ │Pulberi în │ │ │

│ │suspensie-fracţiunea│ │ │

│14. │PM(2,5) - metoda │160 │ │

│ │gravimetrică, │ │ │

│ │valoare medie │ │ │

│ │zilnică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Analiză metale din │ │ │

│15. │pulberi (Pb, Cd, Cr,│120 │ │

│ │Mn, Fe, Hg etc.) │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Pulberi │ │ │

│16. │sedimentabile - │40 │ │

│ │valoare medie lunară│ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Pulberi totale în │ │ │

│17. │suspensie - medie │44 │ │

│ │scurtă durată │ │ │

│ │(30 minute) │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Hidrocarburi totale │ │ │

│18. │- metoda │250 │ │

│ │cromatografică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Aerosoli de H(2)SO │ │ │

│19. │(4) - valoare medie │80 │ │

│ │zilnică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│20. │HCl - valoare medie │72 │ │

│ │zilnică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│21. │HF - valoare medie │72 │ │

│ │zilnică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │C(6)H(5)-OH - │ │ │

│22. │valoare medie │72 │ │

│ │zilnică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│23. │HCHO - valoare medie│57 │ │

│ │zilnică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│ │Analiză la coş cu │ │ │

│ │diametrul < 0,3 m [H│ │ │

│24. │(2)S, HCl, HF] │150 │ │

│ │măsurătoare │ │ │

│ │momentană │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│25. │SO(2)- valoare medie│100 │ │

│ │zilnică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│26. │NO(x) - valoare │100 │ │

│ │medie zilnică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│27. │CO - valoare medie │100 │ │

│ │zilnică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│28. │CO(2) - valoare │100 │ │

│ │medie zilnică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Pulberi totale - │ │ │

│29. │valoare medie │280 │ │

│ │zilnică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│30. │COV - măsurătoare pe│50 │ │

│ │component │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Analiză emisii la │ │ │

│ │coş cu diametrul < │ │ │

│ │0,3 m [O(2), CO, │ │ │

│31. │CO(2), NO(x), SO(x),│200 │ │

│ │temperatura şi │ │ │

│ │viteza gazelor] │ │ │

│ │măsurătoare │ │ │

│ │momentană │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Analiză emisii la │ │ │

│ │coş cu diametrul │ │ │

│ │> 0,3 m [O(2), CO, │ │ │

│32. │CO(2), NO(x), SO(x),│250 │ │

│ │temperatura] │ │Se aplică │

│ │măsurătoare │ │pentru poluanţi│

│ │momentană │ │gazoşi │

├────┼────────────────────┼─────────────┤(emisii) în │

│ │Compuşi organici │ │atmosferă – │

│ │volatili - metoda │ │recoltare şi │

│ │cromatografică │ │analiză │

│33. │(9 componenţi) │200 │chimică. │

│ │hidrocarburi C3-C │ │ │

│ │(e), benzen, toluen,│ │ │

│ │xilen │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Analiză la coş cu │ │ │

│ │diametrul > 0,3 m [H│ │ │

│34. │(2)S, HCl, HF] │190 │ │

│ │măsurătoare │ │ │

│ │momentană │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Analiză la coş cu │ │ │

│ │diametrul < 0,35 m │ │ │

│35. │(pulberi totale) │280 │ │

│ │măsurătoare │ │ │

│ │momentană │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Analiză la coş cu │ │ │

│ │diametrul > 0,35 m │ │ │

│36. │(pulberi totale) │320 │ │

│ │măsurătoare │ │ │

│ │momentană │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Metale din pulberi │ │ │

│37. │(As, Cd, Cr, Co, Cu,│150 │ │

│ │Mn, Ni, Pb, │ │ │

│ │Sb, Hg) │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Micropoluanţi │ │ │

│38. │organici: PAH - │300 │ │

│ │metoda │ │ │

│ │cromatografică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Micropoluanţi │ │ │

│39. │organici: PCDD/PCDF │300 │ │

│ │- metoda │ │ │

│ │cromatografică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│40. │Nivel de zgomot │150 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│41. │PH │10 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│42. │Clor liber │10 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│43. │Alcalinitate/ │15 │ │

│ │Aciditate │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│44. │Duritate │25 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│45. │Conductivitate │13 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│46. │Temperatură │8 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│47. │Materii totale în │30 │ │

│ │suspensie MTS │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Consum biochimic de │ │ │

│48. │oxigen CBO(5) │75 │ │

│ │-analiza │ │ │

│ │chimică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Consum biochimic de │ │ │

│49. │oxigen CBO(5)- │120 │ │

│ │metoda │ │ │

│ │instrumentală │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│50. │Consum chimic de │25 │ │

│ │oxigen CCO-Mn │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│51. │Consum chimic de │90 │ │

│ │oxigen CCOCr │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│52. │Amoniu │45 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│53. │Azotaţi │40 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│54. │Azotiţi │25 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│55. │Azot total │60 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│56. │Fosfaţi │40 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│57. │Fosfor total │55 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│58. │Sulfaţi - metoda │50 │ │

│ │gravimetrică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│59. │Sulfaţi - metoda │40 │ │

│ │turbidimetrică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│60. │Sulfuri - metoda │20 │ │

│ │titrimetrică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│61. │Sulfuri - metoda │65 │ │

│ │spectrofotometrică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│62. │Cianuri totale │89 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│63. │Cloruri │25 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│64. │Fenoli - analiza │98 │ │

│ │chimică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│65. │Fenoli - metoda │350 │ │

│ │gazcromatrografică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│66. │Clorfenoli - metoda │300 │ │

│ │gazcromatrografică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│67. │Produse petroliere │98 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Substanţe │ │ │

│68. │extractibile cu │82 │ │

│ │solvenţi │ │ │

│ │organici │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤Se aplică │

│ │Substanţe │ │pentru │

│69. │extractibile - │315 │determinări ale│

│ │metoda │ │indicatorilor │

│ │spectroscopică IR │ │de calitate a │

├────┼────────────────────┼─────────────┤apei. │

│ │Substanţe │ │ │

│70. │extractibile - │300 │ │

│ │metoda │ │ │

│ │gazcromatografică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Metale grele totale │ │ │

│71. │(Pb, Cd, Cr, Mn, Fe │60 │ │

│ │etc.) – │ │ │

│ │metoda SAA flacără │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Metale grele │ │ │

│72. │dizolvate (Pb, Cd, │90 │ │

│ │Cr, Mn, Fe etc.) – │ │ │

│ │metoda SAA flacără │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Metale grele totale │ │ │

│ │(Pb, Cd, Cr, Mn, Fe │ │ │

│73. │etc.) – │90 │ │

│ │metoda SAA cuptor │ │ │

│ │grafit │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Metale grele │ │ │

│ │dizolvate (Pb, Cd, │ │ │

│74. │Cr, Mn, Fe etc.) – │95 │ │

│ │metoda SAA cuptor │ │ │

│ │grafit │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Metale alcaline/ │ │ │

│75. │alcalino-pământoase │45 │ │

│ │(Na, │ │ │

│ │K, Ca, Mg) │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Pesticide │ │ │

│76. │organoclorurate - │250 │ │

│ │metoda │ │ │

│ │gazcromatografică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│77. │Reziduu fix │30 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│78. │Detergenţi │80 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│79. │Oxigen dizolvat │35 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│80. │Ca - metoda │15,50 │ │

│ │complexonometrică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│81. │Mg - metoda │15,50 │ │

│ │complexonometrică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│82. │Cr+(6) - metoda │40 │ │

│ │spectrofotometrică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│83. │Fluoruri │40 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Pesticide │ │ │

│84. │organofosforice - │250 │ │

│ │metoda │ │ │

│ │gazcromatografică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│85. │PAH-uri - metoda │250 │ │

│ │cromatografică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│86. │Compuşi bifenil │300 │ │

│ │policloruraţi PCB │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Analiză │ │ │

│ │bacteriologică │ │ │

│87. │(coliformi totali, │120 │ │

│ │coliformi │ │ │

│ │fecali, streptococi │ │ │

│ │totali) │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Analiză biologică │ │ │

│88. │(fitoplancton, │360 │ │

│ │zooplancton etc.) │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│89. │PH │14 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│90. │Conductivitate │10 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Metale grele (Pb, │ │ │

│91. │Cd, Cr, Mn, Fe etc.)│127 │ │

│ │- metoda SAA │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Metale grele (Hg) - │ │ │

│92. │metoda SAA cu sistem│145 │ │

│ │generator de hidruri│ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│93. │Produs petrolier - │95 │ │

│ │metoda gravimetrică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Produs petrolier - │ │ │

│94. │metoda │350 │ │

│ │gazcromatografică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Substanţe │ │ │

│95. │extractibile cu │70 │ │

│ │solvenţi organici │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Substanţe │ │ │

│96. │extractibile - │400 │ │

│ │metoda │ │ │

│ │spectroscopică IR │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│97. │Azot total │80 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│98. │Fosfor total │70 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│99. │Cloruri │30 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│100.│Sulfaţi │70 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│101.│Carbonaţi │15 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤Se aplică │

│102.│Carbon organic │32 │pentru analize │

├────┼────────────────────┼─────────────┤de sol, │

│103.│Humus │22 │deşeuri, │

├────┼────────────────────┼─────────────┤sedimente. │

│104.│Umiditate │20 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Substanţe │ │ │

│105.│extractibile şi │315 │ │

│ │produse petroliere │ │ │

│ │(analiză IR) │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Metale grele din │ │ │

│ │vegetaţie (Pb, Cd, │ │ │

│106.│Cr, │127 │ │

│ │Mn, Fe etc.) - │ │ │

│ │metoda SAA │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Pesticide │ │ │

│107.│organoclorurate - │300 │ │

│ │metoda │ │ │

│ │gazcromatografică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Pesticide │ │ │

│108.│organofosforice - │300 │ │

│ │metoda │ │ │

│ │gazcromatografică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│109.│PAH-uri - metoda │300 │ │

│ │cromatografică │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│110.│Compuşi bifenil │300 │ │

│ │policloruraţi PCB │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Analiză │ │ │

│ │bacteriologică │ │ │

│111.│(coliformi totali, │120 │ │

│ │coliformi fecali, │ │ │

│ │streptococi totali) │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Analiză biologică │ │ │

│112.│(fitobentos, │450 │ │

│ │zoobentos etc.) │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│ │Determinări │ │ │

│113.│radionuclizi gama │532 │ │

│ │naturali │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Determinări │ │ │

│114.│radionuclizi gama │532 │ │

│ │artificiali │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Determinări │ │ │

│115.│radionuclizi alfa │538 │ │

│ │naturali │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Determinări │ │ │

│116.│radionuclizi alfa │560 │ │

│ │artificiali │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│117.│Determinări beta │60 │ │

│ │globale │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│118.│Determinări alfa │60 │ │

│ │globale │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│119.│Determinări tritiu │350 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│120.│Determinări 14 C │400 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│121.│Determinări 90 Sr │300 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│122.│Estimări doză │330 │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│123.│Determinare radon │165 │Se aplică │

├────┼────────────────────┼─────────────┤pentru analize │

│124.│Determinare thoron │165 │de │

├────┼────────────────────┼─────────────┤radioactivitate│

│125.│Determinări doză cu │165 │a mediului. │

│ │staţii automate │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Determinare doza │ │ │

│ │gama în aer (valoare│ │ │

│126.│medie pe │0,15 │ │

│ │1 minut) cu staţii │ │ │

│ │automate │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Determinare doza │ │ │

│ │gama în aer (valoare│ │ │

│127.│medie pe │8 │ │

│ │1 oră) cu staţii │ │ │

│ │automate │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Determinare doza │ │ │

│ │gama în aer (valoare│ │ │

│128.│medie pe │165 │ │

│ │24 ore) cu staţii │ │ │

│ │automate │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Determinare doza │ │ │

│ │gama în apă (valoare│ │ │

│129.│medie pe │1,25 │ │

│ │10 minute) cu staţii│ │ │

│ │automate │ │ │

├────┼────────────────────┼─────────────┤ │

│ │Determinare doza │ │ │

│ │gama în apă (valoare│ │ │

│130.│medie pe │180 │ │

│ │24 ore) cu staţii │ │ │

│ │automate │ │ │

└────┴────────────────────┴─────────────┴───────────────┘


   1. În structura tarifelor nu sunt prevăzute cheltuielile cu asigurarea transportului pentru prelevare probe. Beneficiarul analizei asigură transportul pentru prelevare probe sau contravaloarea transportului, preţul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în funcţie de tipul autovehiculului.

  2. În cazul în care transportul în vederea prelevării/măsurătorii se efectuează cu autolaboratorul din dotarea autorităţilor pentru protecţia mediului, beneficiarul analizei asigură contravaloarea transportului, preţul combustibilului decontându-se la la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în funcţie de tipul autovehiculului.

  3. În cazul în care efectuarea prelevării/măsurătorii implică şi alte costuri, acestea vor fi suportate de către beneficiari şi vor fi stabilite prin contracte de prestări servicii încheiate între autorităţile pentru protecţia mediului şi beneficiari.


(la 22-07-2009 Anexa a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 890 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 22 iulie 2009.)


  -----