Back

Reţeaua Naţională de Monitorizare automată a calităţii aerului (RNMCA)

Serviciul Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA) administreaza informaţiile si datele provenite din reţeaua naţională de monitorizare automata a calităţii aerului (RNMCA) ( www.calitateaer.ro ).

RNMCA cuprinde 142 statii de monitorizare continuă a calităţii aerului, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO2/NOX), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în supensie (PM10 si PM2.5), benzen (C6H6) metale grele (plumb, cadmiu, nichel, arsen, mercur), hidrocarburi aromatice policiclice .

Datele privind calitatea aerului sunt colectate şi transmise către panourile de informare a publicului, iar dupa validarea primară în centrele judeţene sunt transmise spre evaluare si certificare Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului. Poluanţii monitorizati, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare precum şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţionala privind calitatea aerului armonizată cu reglementările europene. Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului:

• colaboreaza cu laboratoarele si serviciile de monitoring din reteaua autoritatii de mediu, cu alte instituţii si autorităţi, in vederea asigurarii fluxului de date şi informaţii

• participă la instruirea personalului din cadrul agenţiilor teritoriale de mediu implicat in activităţile de colectare şi transmitere a datelor si informaţiilor către CECA

• participă la elaborarea şi implementarea programelor de asigurare a calităţii datelor

• utilizeaza instrumente software avansate pentru prelucarea datelor de calitatea aerului

 Pentru informaţii complete privind reţeaua de Monitorizare a calităţii aerului vă rugăm să accesaţi –WWW.calitateaer.ro/public/home-page/?_locale=ro